Volu­me 2 des neu­en XTERRA Adven­tures-News­let­ters 2019 ist online
4. März 2019
XTERRA Grie­chen­land 2019 Race Report
23. April 2019
Volu­me 2 des neu­en XTERRA Adven­tures-News­let­ters 2019 ist online
4. März 2019
XTERRA Grie­chen­land 2019 Race Report
23. April 2019

Lie­be Freun­de der pol­ni­schen XTERRA-Fami­lie!

Mit Trau­rig­keit und Bedau­ern haben wir die Absa­ge Eures Events, XTERRA Pol­and zur Kennt­nis genom­men. Der XTERRA Pol­and hat­te nach nur weni­gen Jah­ren bereits einen guten Ruf, er war spek­ta­ku­lär, etwas Beson­de­res. Dass man­che Din­ge orga­ni­sa­to­risch noch nicht per­fekt lie­fen, war egal, denn man hat gespürt, dass viel Lie­be und Herz­blut dabei war. Wir Ver­an­stal­ter von O-SEE Sports hat­ten ins­ge­heim sogar schon über eine „XTERRA Go East“ – Serie zusam­men mit XTERRA Czech und XTERRA Pol­and nach­ge­dacht. Scha­de. Aber viel­leicht 2020? Wir hof­fe es sehr.

Um Euch die Zeit bis dahin nicht zu lang wer­den zu las­sen, laden wir Euch ein, nach Zit­tau zu kom­men. Wir hei­ßen Euch beson­ders herz­lich will­kom­men und wer­den uns auch noch eine klei­ne Über­ra­schung für Euch ein­fal­len las­sen.

In den letz­ten Jah­ren ist die Zahl pol­ni­scher XTERRA’s bei der O-SEE Chall­enge kon­ti­nu­ier­lich gestie­gen, daher möch­ten wir den Kon­takt auch inten­si­vie­ren. Seid will­kom­men. XTERRA – Live more.

 

Dro­ga XTERRA Pol­and rod­zin­ka,

Odmo­wa impre­zy – XTERRA Pol­and została przy­ję­ta do wia­do­mości . XTERRA Pol­and miała tyl­ko przez kil­ka lat dobrą renomę, była spek­ta­ku­lar­na coś nad­zwy­c­za­j­n­ego! To, ze niek­tó­re rzec­zy orga­ni­za­cy­j­ne były jeszc­ze nie zupeł­nie dobrze dopra­co­wa­ne , bylo to obo­jęt­nie , bo wid­ziel­iś­my ile ser­ca , pas­ji i zaan­gażo­wa­nia w to wlo­zy­li­scie. My, orga­niza­tor­zy O-SEE Sports myś­le­liś­my już o „XTERRA GO East „-serie razem z XTERRA Czech i XTERRA Pol­and zor­ga­ni­zować. Szko­da! Może w roku 2020 . ! ? Mamy wiel­ka nad­zie­je , ze to da się zor­ga­ni­zować!

Dla was, żeby wam czas ukrócić, chce­my was zapro­sić do Zit­tau ! Zapras­za­my was bard­zo ser­de­cz­nie i post­ara­my się rów­nież dla was mała nies­pod­zi­an­kę zor­ga­ni­zować . W ost­at­nich latach licz­ba pol­skich uczest­ni­ków w O- SEE Chall­enge wciąż wzras­ta, dla­te­go chce­my kon­takt jeszc­ze inten­syw­niej utrzy­my­wać ! Ser­de­cz­nie Wita­my! XTERRA – Live more!